बीमा प्रस्ताव

Assurance Proposal
Need Help?

केहि सुझाव हरु..

Here are some tips..


क. प्रस्ताव दाखिला गर्ने तरिका

[Process to file Proposal]

१. कृपया सोधिएका सबै विवरणहरुको जवाफ दाखिला गर्नुहोस्।

[Fill up all the questions put forward]

२. कृपया CONTINUE बटन को प्रयोग गर्नुहोस्।

[Click on CONTINUE button]


ख. बिमाङ्क गणना गर्ने तरिका

[Process to Calculate SA]

(मासिक आम्दानी * १२ * ५)

[Monthly Income * 12 * 5]


* कृपया बिमाङ्क रकम (रु.) १०,०००/- को गुणामा राख्नुहोला। [Input Sum Assured (NRs.) in multiple of 10,000/-]

* कृपया ५ वर्षको आम्दानी बराबरको मात्र बिमाङ्क रकम दाखिला गर्नुहोला। [Input Sum Assured equal to your 5 years of income]

* बीमा शुल्क निर्धारणमा असर पर्ने भएकोले कृपया विवरणहरु सहि दाखिला गर्नुहोला। [Informations provided will be used for premium calculation, please fill up correct informations]

* बाल-बालिका बीमाको विवरण दाखिला गर्नको लागि छुट्टै प्रस्ताव फारम प्रस्तुत गरिने छ। [Separate proposal form will be displayed for child proposal]

बीमा योजना विवरण

 

प्रस्ताव - व्येक्तिगत विवरण

 
 

प्रस्ताव - स्वास्थ्य विवरण