बीमा शुल्क गणना

Premium Calculator
Need Help?

केहि सुझाव हरु..

Here are some tips..


बीमा शुल्क गणना गर्ने तरिका

१. कृपया देखिएको लिस्ट बाट आफुले रोजेको बीमा प्रकारको हरियो रंगको (+) बटन प्रयोग गर्नुहोस्।

[Click on Green (+) button to estimate premium of product of your choice]

२. तपाई लाई अर्को पेजमा REDIRECT गरिने छ।

[You will be REDIRECT to premium estimation page]

३. मितिको किसिम छनौट गर्नुहोस्। [BS/AD]

[Choose DATE FORMAT, (BS/AD)]

४. जीवन बीमा योजना, बीमा अवधि, बीमा लाभ, बीमा लाभ (घातक रोग)बीमाङ्क रकम (रु.) छनौट/ दाखिला गर्नुहोस्।

[Choose PRODUCT NAME, POLICY TERM, RIDER, CRITICAL ILLNESS RIDER and input SUM ASSURED (NRs.) ]

[Rider and Critical Illness Rider are optional, only choose if you like to attach riders in your policy]

५. जन्म मितिपेशा [ प्रस्तावकको / वीमितको ] दाखिला गर्नुहोस्।

[Input DATE OF BIRTH and choose OCCUPATION of both (Proposer / Assured)]

६. CALCULATE बटन को प्रयोग गर्नुहोस्।

[Click on CALCULATE button]

७. बीमा शुल्क हिसाव विवरण वार्षिक (रु.), अर्ध - वार्षिक (रु.), त्रैमाषिक (रु.) र एकल भुक्तानी (रु.) देखिने छ।

[Estimated premium for payment mode YEARLY, HALF-YEARLY, QUARTERLY and SINGLE, will be displayed, on right hand side]


* कृपया बीमाङ्क रकम (रु.) १,०००/- को गुणामा राख्नुहोला। [Input Sum Assured (NRs.) in multiple of 1,000/-]

No#Product NameMin. AgeMax. AgeMin. TermMin. SA 
1सिमित भुक्तानी0000.00
2वार्षिक धन बर्षा0000.00
3सुनिश्चित प्रतिफल0000.00
4सुखमय0000.00
5मेरो मुटु0000.00
6सरल0000.00
7धनपति0000.00
8सरल (एकल)0000.00
9म्यादी0000.00
10शुभ लक्ष्मी0000.00
11दम्पती0000.00
12धन संचय0000.00
13धन संचय (एकल)0000.00